Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat

 

A Széchenyi Zsigmond Könyvtár (továbbiakban könyvtár) természettudományi gyűjtőkörű, nyilvános könyvtár és kulturális intézmény, gyűjteményeihez, szolgáltatásaihoz való hozzáférést állampolgári jogon biztosítja. A könyvtár használatának joga minden magyar és nem magyar állampolgárt korlátozás és megkülönböztetés nélkül megillet.

Rendelkezésre áll minden érdeklődőnek a könyvtárak működéséről szóló jogszabályokban, a Szervezeti és működési szabályzatban leírt szolgáltatásokkal a Könyvtárhasználati Szabályzatban rögzített módon.

 

A könyvtár címe és nyitva tartása:

Székhelye: 3000, Kossuth tér 24.

Telefon: 37/541-900 mellék:301

Honlap: szechenyizsigmond-konyvtar.hu

E-mail cím: szechenyikonyvtar.hatvan@gmail.com

A könyvtár reggel 8 órától nyitva tart, megközelítés a kastélyparkon keresztül lehetséges. A főbejáraton 10 órától lehet bejárni.

A múzeumhoz igazodó

Nyitva tartás

Hétő                                     zárva

Kedd                                  10.00-16.00

Szerda                               10.00-16.00

Csütörtök                           10.00-16.00

Péntek                                10.00-16.00

Szombat                             10.00-16.00

Vasárnap                            Zárva

 

A könyvtár látogatásának, a szolgáltatások igénybe vételének feltétele, hogy a felhasználó adatait regisztráltassa. Ez alól kivételt képeznek az intézmény rendezvényeinek (előadás, kiállítás stb.) látogatói, ill. a szolgáltatásokat szervezett keretben igénybe vevő csoportok tagjai.

 

Beiratkozás

A könyvtárba való beiratkozás díjtalan. A könyvtári tagság egy évre szól, a beiratkozás dátumától számított 12 hónapig érvényes, utána hosszabbítható.

A beiratkozáshoz kötelezően közlendő adatokat a könyvtár az adatvédelmi törvények (1992.LXII. Tv.) előírásait betartva kezeli, ezek a következők: név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolványának vagy útlevelének száma (1997. évi CXL. tv. 57§ (1)). A 18 éven aluli használó könyvtári tagságához szülőjének, gondviselőjének, 18 éven felüli magyar állampolgárnak mint jótállónak a kezessége, írásos hozzájárulása szükséges. A jótálló adatait a Jótállási nyilatkozaton fel kell tüntetni. Külföldi állampolgár tagsásához ideiglenes tartózkodási engedélyének és útlevelének bemutatása szükséges. Az ideiglenes tartózkodási engedéllyel nem rendelkező külföldi állampolgár könyvtári tagságához 18 éven felüli magyar állampolgár kezessége szükséges. A statisztikai nyilvántartás számára a könyvtár kéri a foglalkozás és a munkahely megnevezését, tanuló esetében az oktatási intézmény nevét. Az adatok valódiságát személyi igazolvánnyal, útlevéllel, tartózkodási engedéllyel, diákigazolvánnyal kell igazolni. Az intézmény felhívására azokat bemutatni szükséges. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2002. évi LXII. tv. hatálya alá tartozó könyvtári, levéltári, muzeális és közművelődési intézményekben dolgozók a kulturális kedvezményekre való jogosultságot a „Magyar igazolvány” ill. a „Magyar hozzátartozói igazolvány” és a 14/2002. (IV.26.) NKÖM rendelet alapján kiadott igazolás együttes felmutatásával kaphatják meg.

Az olvasó a beiratkozással egyidejűleg hozzájárul személyi adatainak a rögzítéséhez és annak kezeléséhez.  A könyvtár a személyi adatokat kizárólag az olvasói nyilvántartás számára kéri, illetéktelen személynek vagy szervnek azokat át nem adja. Az olvasó bármikor betekinthet az őt érintő nyilvántartásba, tartozásáról listát kérhet, díjtalanul. Ha az olvasó tagságát megszünteti – és nincs tartozása, vagy díjhátraléka a könyvtár felé – adatait töröljük az olvasói nyilvántartásból. A személyi adatváltozás bejelentése a könyvtárhasználó, a változás átvezetése a könyvtár kötelessége.

A  személyi adatok igazolásának hiánya, ittas állapot és renitens magatartás a beiratkozás megtagadását vonhatja maga után.

Az olvasójegy az olvasó bizonylata, másra át nem ruházható.

 

A könyvtár szolgáltatásai

 

Kölcsönzés

·         a könyvtár állományának természettudományi gyűjteményének legnagyobb része kölcsönözhető. A Hatvany Lajos Múzeum könyvgyűjteménye kizárólag helyben használható tudományos kutatás céljából.

·         csak érvényes olvasójeggyel rendelkező olvasó jogosult a kölcsönzésre

·         kölcsönözni csak a tartozások rendezése után lehetséges

·         az egyszerre kölcsönözhető kötetek száma: 6, a kölcsönzés időtartama 4 hét

·         CD, DVD kölcsönzése 3 db, a kölcsönzés időtartama 3 hét

·         olvasótermi dokumentumok kölcsönzését, egyedi elbírálás alapján, korlátozott időre biztosítjuk

·         folyóiratok, hírlapok, napilapok nem kölcsönözhetők

·         a kölcsönzési határidő lejártakor a dokumentumokat vissza kell szolgáltatni a könyvtárnak

 

 Hosszabbítás

·         lehetőség van a kölcsönzési határidő meghosszabbítására a lejárati időn belül két alkalommal személyesen

·         nem hosszabbítható lejárt határidejű könyv, előjegyzett könyv

 

Eljárás vissza nem hozott dokumentumok és rongálódás, elvesztés esetén

·         késedelem esetén késedelmi díjat nem számítunk fel

·         az elveszett vagy megrongálódott dokumentumokat azonos kiadású példánnyal kell pótolni, vagy azokat a könyvtár által megállapított értéken megtéríteni

·         a könyvtár kártérítésként a dokumentumok gyűjteményi értékét kéri, amely nem azonos a beszerzési árral annak többszöröse is lehet

·         az elveszett, vagy megrongálódott dokumentum értékének megállapítása a gyűjteményben elfoglalt érték szerint – egyedi elbírálás alapján – a vezető döntése szerint történik. A könyv (dokumentum) gyűjteményi értéke az az összeg, amennyiért a könyvet pótolni lehet. Ritka és értékes könyvek elvesztése esetén a könyv antikvár ára térítendő. Ez esetenként a beszerzési árnak a többszöröse is lehet. (pl. köttetési ár)

 

 

Könyvtárközi kölcsönzés

·         a könyvtár állományában nem található dokumentumokat a könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítjuk a szolgáltatást igénylő olvasónak a 73/2003.(V.28.) Korm. rend. az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerről című jogszabály alapján. Az ily módon érkezett dokumentumok kölcsönzési feltételét mindenkor a kölcsönadó könyvtár határozza meg

·         az olvasók könyvtárközi kölcsönzési igényeiket csak személyesen adhatják le

·         a szolgáltatás az ODR tagkönyvtárain (megyei könyvtárak, egyetemi könyvtárak, országos szakkönyvtárak) belül is térítésköteles (postaköltség).

·         az ODR körön kívülről érkező átkölcsönzések esetében a kölcsönadó könyvtár a használatba adás feltételeit díjtételekhez is kötheti, mely költség az olvasót terheli

·         a határidőn túl visszahozott könyvtárközi dokumentum után késedelmi díjat kel fizetni

 

Előjegyzés

·         ha a kért mű kölcsönzés alatt van, akkor a könyvtár a munkához, tanuláshoz szükséges műveket előjegyzi. A kért művet beérkezés után félreteszi. Olvasói kérésre postán vagy telefonon értesíti az olvasót

 

Helyben használat

·         a kézikönyvtárban az állandó használat céljait szolgáló kézikönyveket, különleges értékű, ritka dokumentumokat, lexikonokat, albumokat, térképeket, az egy példányban meglévő folyóiratokat, a zenei részleg helyben használható hangzó dokumentumait csak a könyvtárban való olvasásra, tanulmányozásra lehet igénybe venni

·         kutatómunkához, tanuláshoz egy estére, éjszakára vagy a zárva tartási napokra – egyedi elbírálással – az egyébként nem kölcsönözhető dokumentumok is kölcsönözhetők

·         az időszaki kiadványok legfrissebb példányai a szabadpolcról helyben olvasásra vehetők kézbe

·         a különleges értékkel bíró dokumentumok – helyismereti – csak kutatási célra és külön igazgatói engedéllyel vehetők igénybe

 

 

Letéti használat

1. A Hatvany Lajos Múzeum dolgozóinak részére

2. A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum dolgozóinak részére

 

·         Az intézmények 15 db könyvet kölcsönözhetnek a munkahelyükre. Ezeket letétként tartjuk nyilván a Huntéka adatbázisban.

 

 

Másolatszolgáltatás

a másolatszolgáltatás az 1999. évi LXXVI. Szerzői jogi törvények alapján történik. Teljes könyv, teljes hangzó dokumentum, továbbá folyóirat, CD-ROM, vagy a napilap egésze nem másolható (35§ (2) bek.)

amennyiben a könyv, folyóirat állapota úgy kívánja, akkor nem fénymásolható a dokumentum (védett dokumentum)

hangfelvétel másolata csak magáncélra, oktatási célra, cd és térítés nélkül lehetséges

a másolatszolgáltatás történhet elektronikus úton, ahol a kért másolatot bedigitalizálva küldjük meg

 

 

Számítógépes szolgáltatás, internet használat

A számítógépes szolgáltatások, internet használat díjmentes. A CD-ROM adatbázisok és ismeretterjesztő CD-ROM-ok térítési díj nélkül, helyben használhatók.

 

 

A könyvtár állományának a védelme

 

Az épület védelme

A könyvtárlátogató köteles a könyvtár berendezési tárgyait, felszerelését kíméletesen, rendeltetési céloknak megfelelően használni. Az okozott károkat köteles megtéríteni.

 

Az állomány védelme

Az olvasóknak a könyvtári dokumentumokat a helyben használat és a kölcsönzés során is gondosan kell kezelniük: óvni kell azokat a rongálástól, a bejegyzéstől, a könyvtári jelzetek és a kódok eltüntetésétől.

Ha az olvasó a könyvet elveszti vagy megrongálja, akkor annak a műnek egy másik kifogástalan állapotban lévő példányát kell a könyvtárnak beszolgáltatnia. Ha ez nem lehetséges, akkor a könyv (dokumentum) gyűjteményi értékét (az az összeg, amennyiért a könyvet pótolni lehet) köteles megtéríteni.

Ritka és értékes könyvek elvesztése esetén a könyv antikvár ára térítendő. Ez esetenként a beszerzési árnak a többszöröse is lehet.

 

Egyéb szabályok

 

Társadalmi együttélés szabályai

A könyvtárban való tartózkodás a társadalmi együttélés szabályai értelmében megkívánja a fokozottan csendes, a többi olvasót nem zavaró magatartást. A könyvtárhasználótól és beiratkozott olvasóktól a könyvtár kéri és elvárja a gyűjtemény és a berendezések védelmét, az étkezés, a mobiltelefon használat mellőzését. A könyvtár egész területén tilos a dohányzás. Dohányozni csak az arra kijelölt helyeken lehet.

 

A könyvtári tagságból történő kizárás

A könyvtár ideiglenesen megtagadhatja a szolgáltatások teljesítését attól, akinek tartozása van, kárt okoz, illetve a könyvtár használati szabályzatát megszegi.

Eltiltható a könyvtár használatától az, akinek a magatartása a többi könyvtárhasználót jogai gyakorlásában tartósan akadályozza, egészségét veszélyezteti, nyugalmát zavarja.

 

Jogorvoslat

Az olvasók és könyvtárlátogatók – amennyiben az intézmény dolgozóinak az intézkedését sérelmezik – panaszaikkal az intézmény igazgatójához fordulhatnak.

 

Záradék

Jelen szabályzatot a könyvtár vezetése megtárgyalta és elfogadta. A szabályzat 2015. január 1-től határozatlan ideig érvényes.

 

Hatvan, 2015. január 1.